Abonnemangsvillkor

§1 Allmänt

Genom tecknande av abonnemangsavtal erhåller abonnenten rätt att nyttja den tjänst som abonnemanget avser, på de villkor som har presenterats och i enlighet med detta avtal. Vid tecknande av ett nytt abonnemang eller ändring av abonnemang gäller den initiala bindningstid som meddelats.  Minsta inledande avtalsperiod är två(2) hela kalendermånader om inte annat avtalats. 

§2 Avtalsperiod och uppsägning av avtal
Första avtalsperioden omfattar den initiala bindningstid som är angiven i beskrivningen av abonnemanget. Därefter löper avtalet vidare per kalendermånad/halvår/helår om inte abonnemanget sägs upp minst 10 bankdagar före start av nästa abonnemangs-period. Uppsägning av avtalet skall göras via systemets funktioner för uppsägning av abonnemang. Muntlig uppsägning eller uppsägning via e-post gäller inte utan skriftlig kvittens från behörig personal.

§3 Omedelbar uppsägning av avtal
Leverantören förbehåller sig rätten att utan angivna skäl omedelbart säga upp avtalet med abonnenten. I detta fall återbetalas outnyttjad avgift om sådan erhållits. Vid brott mot detta avtal eller vid obetalda fakturor återbetalas inte eventuell innestående avgift. Varje form av försök till utnyttjande av abonnemanget utöver överenskomna villkor och anvisningar betraktas som avtalsbrott.     

 

§4 Ändrade uppgifter
Abonnenten svarar för att utan dröjsmål uppdatera varje förändringar av de uppgifter som är registrerade i samband med tecknande av abonnemang (t.ex.: mobilnummer och betalkortsnummer).
 

§5 Prisändringar
Eventuella prishöjningar aviseras via systemets meddelandefunktion och/eller via e-post minst 30 dagar i förväg.

§6 Personligt betalningsansvar
Abonnenten eller målsman är alltid personligt betalningsansvarig för abonnemangsavgift och eventuella extra debiteringar som kan uppstå genom köp av uppgradering eller tilläggstjänster.

§7 Förändringar inom verksamheten
Leverantören förbehåller sig rätten att ändra öppettider samt vidta ombyggnationer av anläggningen. Längre planerade avbrott ska aviseras minst 14 dagar i förväg. Sådana avbrott i leveransen berättigar ej till förändring av redan tecknat avtal eller rätt till återbetalning av abonnemangsavgifter. Leverantören meddelar eventuella ändringar genom anslag i aktuell anläggning. Vid eventuella planerade eller oplanerade driftavbrott som överskrider 15 dagar äger abonnent/medlem rätt till skälig kompensation.

§8 Extraordinär omständighet
Leverantören är befriad från ansvar för brott mot detta avtal orsakade av omständigheter utanför Leverantörens kontroll såsom arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, explosion, översvämning, annan naturkatastrof, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, beslag, valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, allmän knapphet i transporter, varor eller energi samt varje annan oförutsedd händelse utanför Leverantörens kontroll.

§9 Betalning 
Betalning ska vara Leverantören tillhanda före start av nästa abonnemangsperiod. För abonnent som har obetalda fakturor kan abonnemanget stoppas per omgående. Avisering anses gjort tills vidare genom dessa villkor.

§10 Betalning med sparat betal/kontokort
Dragning från abonnentens konto av nästa periods abonnemangsavgift görs i slutet av varje period. Abonnenten förbinder sig att tillse att likvida medel finns tillgängliga på kontot som angivits i samband med tecknande av abonnemang. Om likvida medel saknas på kontot eller dragningen inte kan verkställas av annan orsak stoppas abonnemanget omgående. Avisering anses gjort tills vidare genom dessa villkor. 
    
§11 Övrigt
Leverantören friskriver sig från allt ansvar vad gäller förluster vid stöld, inbrott eller av annan orsak. Leverantören ansvarar heller inte för skador på medlemmars eller andra besökares tillhörigheter samt personskador som drabbat medlem på grund av olycksfall eller annan besökares handlande. Abonnenten ansvarar för undvikande av skada och att följa myndigheters regelverk och rekommendationer vid nyttjande av anläggningens utrustning. Leverantören tar ej något ansvar för skador som åsamkas på grund av felaktigt nyttjande av anläggningens utrustning.


======================================