Köpvillkor

PRODUKTINFORMATION OCH PRIS

Information om våra olika produkter och tjänster finns där du gör inställningar och val av produkt mm. Alla priser anges i den valuta som gäller för inköpsstället och innehåller mervärdesskatt och eventuella övriga avgifter. Totala kostanden för köpet framkommer tydligt innan slutlig beställning och inkluderar samtliga kostnader förenade med köpet.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
All användning av produkter och tjänster måste alltid föregås av en betalning alternativt minskning av saldo. Med saldo avses kvarvarande summa inbetalt belopp (laddat saldo) som ännu inte har utnyttjats för betalning av produkter eller tjänster. Du väljer själv vilket belopp som ska betala in som saldo. Inbetalning av ett högre belopp premieras genom att du placeras i en högre rabattklass. Rabattsatsen visas tillsammans med valbara saldobelopp.

Inbetalt saldo ska normalt förbrukas för köp av produkter och tjänster. Återbetalning av outnyttjat inbetalt saldo kan göras vid speciella tillfällen t.ex. avflyttning från orten och då mot en administrativ avgift om 150 kr. Kundkonton som inte har rörts under en tid av 2 år avlutas och eventuellt kvarstående saldo återbetalas inte.


REKLAMATION
Om det föreligger ett fel på en vara eller tjänst, bör du inom skälig tid efter att du upptäckt det, meddela oss. skriftligen eller muntligen om felet. Vi kommer då ge dig information om hur du går vidare. Reglerna kring reklamation finns i Konsumentköplagen.


PERSONUPPLYSNING
Vi behandlar persondata i enlighet med GDPR och vår integritetspolicy. Uppgifter som kan knytas till dig som person kommer aldrig att bli tillgänglig för andra verksamheter eller kopplas till andra, externa register.

ÅNGERRÄTT

Som kund hos oss har du lagstadgad ångerrätt inom 14 dagar både vid saldoinsättning och vid tecknande av abonnemang. Som saldokund har du dessutom rätt att utan tidsbegränsning begära återbetalning av inbetalda och ej utnyttjade medel enligt ovan. Eventuell bindningstid vid olika typer av abonnemang anslås tillsammans med abonnemangspris och övriga villkor.

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Integritetspolicy

Denna policy förklarar hur och varför vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter mot oss och hur du kan göra för att utnyttja dina rättigheter. Om du har några frågor angående denna policy eller kring hur vi arbetar kring dataskydd ber vi dig kontakta oss. Våra kontakt- och företagsuppgifter presenteras under menypunkten/länken: ”Kontakter”.

 

För att kunna erbjuda dig de tjänster och varor som vi tillhandahåller behöver vi behandla dina personuppgifter enligt denna policy. Vi ser alltid till att informationen vi samlar in om dig och personuppgiftsbehandlingen sker på ett ansvarsfullt och säkert sätt, alltid med hänsyn till din integritet.

Innan du använder våra tjänster eller datasystem är det viktigt att du läser denna policy och om det är något du inte förstår kontaktar

 oss. Om du fortsätter använda våra tjänster innebär det att du förstått innehållet i denna policy i sin helhet samt att vi får kontakta dig elektroniskt.

Den här policyn gäller för alla tjänster som vi tillhandahåller, men vi kan även komma att tillhandahålla ytterligare personuppgiftsbilagor relaterat till specifika tjänster.

Vilka typer av personuppgifter och information samlar vi in?

Information som du själv ger till oss. I samband med att du skapar ett konto eller i och med användandet av våra tjänster, kan du komma att direkt eller indirekt ge oss och/eller våra underleverantörer information om dig själv. Detta kan inkludera:

 • Identitets- och personinformation– namn, personnummer, födelsedatum, medborgarskap och annan typ av identifikationsdata
 • Kontaktinformation – leverans- och fakturaadress, e-mailadress, telefonnummer, etc.
 • Betalningsinformation – bankkontonummer, betalkortsinformation (kortnummer, utgivande bank, giltighetsdatum och CVV-kod) fakturainformation etc.

Information vi samlar in om dig. När du använder några av de tjänster som vi tillhandahåller kan följande information samlas in:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Information om tidigare köp– detaljer kring till de transaktioner och köp som genomförts.
 • Historisk information – dina köp, betalnings- och kredithistorik.
 • Finansiell information – en kreditupplysning inkluderat din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik.
 • Information om hur du använder våra tjänster – hur du interagerar med våra tjänster, svarstider, eventuella fel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation – t.ex. IMEI-nummer och eventuella andra unika enhetsidentifierare, MAC-adress, IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, skärmupplösning, tidszon, operativsystem, plattform och liknande information.
 • Geografisk information – din geografiska placering.
 • Information från sociala nätverkstjänster – i de fall där du har anslutit sådana tjänster.

Informationen som du tillhandahåller och informationen vi samlar in om dig är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande eller nödvändig för de syften som beskrivs nedan.

Varför och hur använder vi din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra de tjänster som vi erbjuder. Automatiserat beslutsfattande nedan innebär att en dator fattar beslut som har eller kan ha rättliga eller liknande följder för dig, detta till exempel styrkande eller avslag på en kontoansökan. På följande lagliga grunder behandlar vi dina personuppgifter:

Syftet med behandlingen

Laglig grund för behandlingen

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter samt hålla dessa uppdaterade

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

För att administrera dina köp och betalningar och upprätthålla kundförhållandet, detta för att till exempel uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

För att avgöra vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, detta genom till exempel interna eller externa kreditbedömningar.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning

För analyser vid till exempel felsökningar, testning, data- och kundanalys, utveckling och administration av våra tjänster och för övriga statistiska ändamål.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen

För att tillförsäkra att våra tjänster presenteras på ett lämpligt och effektivt sätt för dig och din enhet.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

För att kunna erbjuda våra tjänster på ett tryggt och säkert sätt samt förhindra missbruk av tjänsterna

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning

För att utföra riskanalys, i syfte att förhindra bedrägerier och riskhantering.

Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen

För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter.

Andra berättigade intressen

För att kunna kommunicera med dig angående använda tjänster eller andra tjänster och produkter som vi tror kan vara av intresse för dig

Andra berättigade intressen

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav

För att kunna följa tillämplig lagstiftning

 

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Automatiserat beslutsfattande innebär att en dator tar automatiska beslut som har eller kan ha rättslig inverkan på dig. Detta används i samband med våra processer relaterat att bedöma kreditrisk. Dessa beslut kan vara baserade på en kombination av din transaktionshistorik och information från externa kreditupplysningsbolag. Även om detta är en automatiserad process har du alltid rätt att kontakta oss för att manuellt hantera ditt ärende.

Vi använder oss av profilering baserad på dina personuppgifter och din transaktionshistorik för att analysera vilka typer av tjänster som vi ska erbjuda dig. Vidare använder vi profilering för att anpassa de marknadsföringsbudskap som vi kommunicerar till dig. Du kan när som helst kontakta och informera om att du inte önskar sådan form av kommunikation.

 

Kommunicera med dig

Vi kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda tjänster, kampanjer, tävlingar, kundnöjdhetsundersökningar eller andra tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Detta kan ske i form av direktreklam via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. När du mottar sådan information kommer du alltid erbjudas möjligheten att säga nej till fortsatt sådan kommunikation eller så kan du också när som helst kontakta oss och informera om att du inte önskar sådan form av kommunikation.

 

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt nedan. I samband med detta vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

 • Leverantörer och underleverantörer. Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.
 • Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer. I samband med att du ansöker om en betalningsmetod kan dina personuppgifter komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet, men även för att bekräfta din identitet och adress.
 • Inkassobolag. Dina uppgifter kan komma att lämnas ut i samband med överlåtelse av fordran till inkassoföretag eller motsvarande.
 • Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på en sådan laglig skyldighet är att lämna information relaterad till motverkandet av penningtvätt och terroristfinansiering.
 • Övriga. Logistik- och transportföretag i samband med leveranser till dig
 • Avyttring. Vi kan komma att dela din information till tredje parter:
 • För det fall att vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om företaget eller en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas som en del av en sammanslagning eller överlåtelseVar behandlar vi dina personuppgifter?

Vår behandling av din data görs inom EU/EES. Observera att trots vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din information är inget datorsystem, nätverk, webbsida etc. helt säker.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Vilka rättigheter har du?

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan utan kostnad begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att invända. Du har rätt att invända mot den behandling vi gör på grunden berättigat intresse. Vi kommer då att göra en avvägning och finns det grund för berättigat intresse kan vi komma att fortsätta med hanteringen.
 • Rätt att invända. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss, se Kontaktuppgifter. Du har också rätt att lämna in ett klagomål direkt till tillsynsmyndigheten, dvsDatainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
 •  
 • Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat format.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.Hur vi använder cookies och liknande tekniker?

Cookies, webbsignaler och liknande spårningstekniker används för att säkerställa att vi kan leverera en så bra tjänst som möjligt. Ytterligare information om hur vi använder cookies och liknande finns i applikationen.

Ikraftträdande

Denny policy trädde i kraft den 25 maj 2018. Vi förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya reviderade policyn på denna webbplats.

 

Vi, enligt angivna kontakt och företagsuppgifter, är personuppgiftsansvarigt (controller) för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Vi följer svensk dataskyddslagstiftning.

 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Licensavtal för Tickoffs programvaror

Genom att använda Tickoffs programvaror godkänner du det här licensavtalet. Det är ett avtal enbart mellan dig och Tickoff. Tickoff ansvarar för appen och innehållet i den. Vissa funktioner i appen kan kräva att du registrerar dig som användare och/eller att du uppger dina personuppgifter. Ansvar för hantering av dina personuppgifter enligt GDPR är den kund till Tickoff som du registrerar dig hos. Detta regleras i särskilt avtal.

Din användning av de här funktionerna och den här appen omfattas av Tickoffs sekretesspolicy, användaravtal och andra avtal som gäller dig på www.Tickoff.se.


Användning av appen.

Tickoff beviljar dig rätten att använda den här appen enbart för personligt bruk på den enhet som du äger eller kontrollerar och i enlighet med de villkor för användning som krävs av den part som tillhandahåller app-butiken som du hämtar den här appen från. Du får inte ändra, kopiera, publicera, licensiera, sälja eller på annat sätt kommersialisera appen eller någon information eller programvara som har något samband med appen. Du får inte hyra ut, leasa eller på annat sätt överlåta rättigheterna till appen. Du får inte använda appen på sådant sätt att det skadar Tickoffs webbplatser eller stör annan parts användning eller utnyttjande av Tickoffs webbplatser. Du måste använda appen enligt tillämplig lagstiftning.

Du måste följa gällande avtalsvillkor som tredje man uppställer när du använder appen (t.ex. avtal för trådlös dataöverföring). Din rätt att använda appen upphör omgående om du bryter mot någon bestämmelse i Licensavtalet. Den part som tillhandahåller operativsystemet för din mobilenhet har inte någon som helst förpliktelse att tillhandahålla underhåll och supporttjänster gällande den här appen.


Immateriella rättigheter

Tickoff innehar, eller har licens för, alla rättigheter, äganderätter och intressen i och till appen, inklusive alla rättigheter som omfattar patent, upphovsrätt, företagshemligheter, varumärken och regler om otillbörlig konkurrens och alla andra äganderätter, inklusive alla tillämpningar, uppdateringar, tillägg och återskapanden av den. Andra företagsnamn, produktnamn eller tjänstnamn som förekommer i appen kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

Du får inte modifiera, anpassa, översätta, skapa härledda alster av, dekompilera, utföra reverse engineering på, ta isär koden för eller på annat sätt försöka härleda källkoden för appen. Du får inte heller ta bort, dölja eller ändra Tickoffs information om upphovsrätten, varumärken eller annan information om äganderätten som anges i eller kan nås i anslutning till eller via appen.


Friskrivning från garantiansvar

Appen och de tjänster som nås via den ges i befintligt skick och i mån av tillgänglighet. I den utsträckning tillämplig lag medger det friskriver sig Tickoff uttryckligen från alla uttryckliga, underförstådda och lagstadgade garantier, inklusive, men inte begränsat till, garantier om allmän lämplighet, lämplighet för ett särskilt ändamål och frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter och alla garantier avseende appens säkerhet, tillförlitlighet, punktlighet och prestanda.

Du hämtar och använder appen av egen fri vilja och på egen risk och du är ensam ansvarig för eventuella skador på maskinvara och dataförlust som uppkommer till följd av hämtningen eller användningen av appen.


Ansvarsbegränsning

Om inget annat framgår av Licensavtalet är Tickoff inte ansvarigt gentemot dig för eventuella skador som uppstår till följd av användning eller missbruk av appen.

Denna begränsning (a) omfattar direkta skador, indirekta skador, oförutsedda skador, följdskador samt alla andra liknande skador, oavsett om anspråket baseras på garanti, inom- eller utomobligatoriskt skadeståndsansvar eller på annat sätt (även om Tickoff har informerats om att sådana skador kan uppstå), (b) gäller oavsett om skadorna uppkommer till följd av användning eller missbruk av och förlitan på appen, omöjlighet att använda appen eller avbrott eller tillfälligt eller permanent stopp i appen (inklusive skador orsakade av tredje man) och (c) gäller oavsett om en begränsad kompensations grundläggande syfte uppfylls eller inte samt i den utsträckning lagen medger.

Ingenting i Licensavtalet ska begränsa vårt ansvar gentemot dig för dödsfall eller personskada som orsakas av grov vårdslöshet eller bedrägeri från vår, våra juridiska representanters eller ombuds sida. Vid en överträdelse av en väsentlig förpliktelse i Licensavtalet som orsakas av lindrig vårdslöshet ansvarar vi endast för typskador, förutsägbara skador, direkta skador och genomsnittsskador, såvida inte anspråket gäller dödsfall eller personskador, i vilket fall vår ansvarsskyldighet gentemot dig är obegränsad.


Skadeersättning

Du ska hålla Tickoff och dess moderbolag, dotterbolag, chefer, aktieägare, ombud och anställda skadeslösa i förhållande till anspråk framställda av tredje man på grund av eller som uppkommer direkt eller indirekt till följd av överträdelse av Licensavtalet som du är ansvarig för. Tickoff förbehåller sig rätten att på egen bekostnad ta på sig det exklusiva försvaret och kontrollen av frågor som är föremål för skadeersättning, men det innebär inte att du befrias från ersättningsskyldighet.


Användaravtal och sekretesspolicy

När du använder Tickoffs system med en enhet kan vi samla in och lagra inloggningsuppgifter för enheten (inklusive enhetens id) samt geolokaliseringsuppgifter för att tillhandahålla vår tjänst. Vi kommer också att be om personuppgifter om du vill skapa konto. Ansvar för hantering av dina personuppgifter enligt GDPR är den kund till Tickoff som du registrerar dig hos. Detta regleras i särskilt avtal.

Villkoren i Tickoffs användaravtal och sekretesspolicy, inklusive alla avtal som införlivas genom hänvisning, gäller även din användning av den här appen.

Tickoff förbehåller sig rätten att då och då göra ändringar i aplikationen eller i licensavtalet.

Alla väsentliga ändringar träder i kraft efter trettio (30) dagars varsel såvida du inte invänder mot ändringarna innan de trettio (30) dagarna har gått. Vi informerar dig om din rätt att invända, slutdatumet och ditt alternativ att avinstallera och upphöra med användningen av appen.

Avinstallera och upphör med användningen av appen om du inte accepterar en ändring.

Om du fortsätter att använda applikationer efter trettio (30) dagar innebär det att du accepterar ändringen.


Tredjemansförmånstagare

Ditt mobiloperativsystem är Licensavtalets tredjemansförmånstagare, och när du accepterar avtalet har sådan tredjemansförmånstagare rätten (och anses ha accepterat rätten) att verkställa avtalet gentemot dig.


Googles tjänster

Du samtycker till Tickoffs användning av Google Maps och andra tjänster från Google. När Googles tjänster används är du bunden av Googles användarvillkor och sekretesspolicy för användning av tjänsten. Läs Googles tjänstevillkor på http://www.google.com/intl/en/policies/terms/. Läs Googles sekretesspolicy på: http://www.google.com/privacy.html.

 

© Tickoff AB